ZMIEŃ JĘZYK
English version wersja polska

 

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

§1.
Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek („Warunki”)
określają zasady współpracy pomiędzy firmą DPD Polska Sp. z o.o., osobami, którymi firma się
posługuje przy wykonywaniu usługi i jej agentami, zwanymi dalej DPD a osobami zawierającymi
umowę o świadczenie usług, zwanymi dalej Zleceniodawcą, nie będącymi konsumentami w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i Konsumentów (Dz.U.07.50.331 z
późn. zm.) oraz pomiędzy DPD a Odbiorcami przesyłek, w procesie przesyłania i doręczania
przesyłek w obrocie krajowym i międzynarodowym.

§2.
1. DPD świadczy usługi przewozowe lub pocztowe usługi kurierskie („usługi”) z gwarancją czasu
doręczenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w obrocie międzynarodowym w
zakresie zgodnym z aktualnie obowiązującym cennikiem.

2. Świadczone przez DPD pocztowe usługi kurierskie polegają wyłącznie na przyjmowaniu,
sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich na podstawie umowy o
świadczenie usług pocztowych i podlegają przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo
pocztowe („Prawo pocztowe”) (Dz. U. z 2012, Nr 1529). Do takich przesyłek zalicza się w
szczególności przesyłki zawierające korespondencję w rozumieniu Prawa pocztowego.

3. DPD nie świadczy usług pocztowych dla przesyłek innych niż przesyłki kurierskie nadane na
podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych, o których mowa w pkt 2 powyżej. DPD nie
jest ani operatorem wyznaczonym ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do
odmowy wykonania usług, wedle swojego wyłącznego uznania, w odniesieniu do przesyłek
przekazanych mu w celu wykonania usług. W ramach wykonywanych pocztowych usług
kurierskich DPD nie świadczy usług za pobraniem (COD).

4. Zleceniodawca dokonuje wyboru usługi przewozowej lub pocztowej usługi kurierskiej poprzez
zadeklarowanie tego faktu w zleceniu przekazanym DPD. Fakt nadania pocztowej przesyłki
kurierskiej następuje poprzez zakreślenie przez Klienta rubryki DOX (DOX oznacza przesyłkę
kurierską, w tym przesyłkę z korespondencją) znajdującej się na liście przewozowym lub na
innym równoważnym dokumencie przewozowym albo w odrębnej umowie o świadczenie usług
pocztowych zawartej z DPD.

5. Termin: „przesyłka” oznacza jedną lub więcej paczek, nadanych w tym samym czasie z
jednego miejsca do jednego adresata określonego poprzez wskazanie adresu oraz nazwy
adresata.

§3.
O ile Strony nie postanowiły inaczej, dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług jest
aktualnie stosowany list przewozowy DPD. Zleceniodawca podpisując list przewozowy,
potwierdza wybór usługi, zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym, jak również
znajomość niniejszych Warunków, które z momentem podpisania listu przewozowego DPD stają
się dlań wiążące.
DPD może wykorzystać urządzenia elektroniczne do dowodu doręczenia przesyłki. Odbiorca
przesyłki potwierdza fakt odbioru przesyłki podpisem złożonym na urządzeniu elektronicznym a
Zleceniodawca będzie akceptował wydruk z tego urządzenia jako dowód doręczenia przesyłki i
nie będzie zgłaszał zarzutów do takiej postaci dowodu tylko z tego powodu, że podpis odbiorcy
przesyłki został pozyskany i przechowywany w formie elektronicznej.

§4.
1. Zleceniodawca jest zobowiązany oddać przesyłkę DPD w stanie umożliwiającym jej
prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania,
Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między
innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna,
plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez
oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. W opakowaniu
przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą i inne przewożone
przesyłki.

3. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§5.
1. Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana,
opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu. Dla uniknięcia wątpliwości uznaje
się, że wszystkie paczki objęte jednym listem przewozowym będą uznane za jedną
przesyłkę.

2. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe,
Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania w liście przewozowym rzeczywistej ich
wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki, przy czym za przesyłkę
szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej
5000 złotych lub paczkę o wartości przewyższającej tę kwotę. Ponadto Zleceniodawca
zobowiązany jest do dokonania opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie
wartościowych („dodatkowa ochrona”) na rzecz DPD na podstawie otrzymanej faktury.
Jednocześnie w ramach opłaty z tytułu dodatkowej ochrony DPD zapewnia ubezpieczenie
przesyłki do wartości podanej na liście przewozowym. Przesyłka taka jest objęta ochroną
ubezpieczeniową od momentu zadeklarowania wartości przesyłki na liście przewozowym
pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przez Zleceniodawcę.
W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany
powyżej należy rozumieć, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie
nie przekracza kwoty 5000 złotych.

§6.
1. DPD odmawia zawarcia umowy albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy
jeżeli Zleceniodawca naruszy niniejsze Warunki, w szczególności:
a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w
mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne,
substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów
wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione
instytucje;
c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki
naruszające dobra chronione przez prawo;
f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy
użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek
postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne
walory zbywalne;
h) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
i) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe
przesyłki;

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień punktu 1, zapłaci
on karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej DPD z tytułu przewozu przesyłki.
DPD ma prawo potrącić wierzytelność przysługującą z tytułu w/w kary pieniężnej z
wierzytelnością Reklamującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przewozu. W przypadku nadania przez Zleceniodawcę rzeczy, o których mowa w punkcie 1 i
przyjęcia ich do przewozu przez DPD, odpowiedzialność DPD z tytułu ich przewozu jest
wyłączona.

3. Zapłata kary, o której mowa w punkcie 2, nie pozbawia DPD prawa dochodzenia
odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§7.
DPD ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku:
a) niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej;
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę;
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się
ze stanem faktycznym.

§8.
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż DPD w okolicznościach uzasadniających
domniemanie działania wbrew niniejszym Warunkom wykonywania usług lub też aktu
niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby
oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

§9.
1. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu DPD może żądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w
celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w
liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i
czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług oraz w celu sprawdzenia
zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować
uszkodzenie innych przesyłek lub mienia DPD, DPD może żądać jej otwarcia przez
Zleceniodawcę, a w przypadku gdy wezwanie Zleceniodawcy do otwarcia przesyłki jest
niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób
zapewniający bezpieczeństwo obrotu usług.

§10.
Przesyłkę nie spełniającą wymogów wymienionych w §4 można przyjąć do przewozu tylko pod
warunkiem, że Zleceniodawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne
uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki lub innych przesyłek w czasie transportu, a także
opóźnienie spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki.

§11.
Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na liście przewozowym lub innym równoważnym
dokumencie adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w
szczególności musi posiadać kod pocztowy. W przypadku przyjęcia przesyłki do przewozu przez
DPD, pomimo niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, DPD jest
zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne nie doręczenie lub opóźnienie przesyłki, a także za
ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia przesyłki.

§12.
Przyjęcie przez DPD przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość
odpowiadała zapisom zawartym w niniejszych Warunkach.

§13.
O ile Strony nie postanowiły inaczej, przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na
podstawie prawidłowo wypełnionego firmowego listu przewozowego DPD, gdzie
wyszczególnione są: nazwa firmy lub imię i nazwisko Zleceniodawcy i Odbiorcy, adres
Zleceniodawcy, adres Odbiorcy, waga przesyłki, data i godzina nadania. Kopię listu
przewozowego zatrzymuje Zleceniodawca.

§14.
1. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie
obowiązującego cennika DPD i płatna jest gotówką w momencie nadania lub doręczenia
przesyłki, chyba że obowiązują inne ustalenia stron w tym zakresie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zleceniodawcę obowiązku zapłacenia opłaty za przesyłkę
na Odbiorcę, Zleceniodawca zobowiązuje się, w przypadku odmowy zapłaty przez
Odbiorcę, do uregulowania wszelkich opłat związanych z przesyłką.

3. Według życzenia Zleceniodawcy/Odbiorcy DPD wystawia fakturę za wykonane usługi.

4. Każdy Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika lub wyceny
przesyłki.

§15.
1. Każda przesyłka jest ubezpieczona w trakcie przewozu na warunkach określonych w cenniku
DPD, niniejszych Warunkach oraz w umowie zawartej pomiędzy DPD a ubezpieczycielem.
Umowa ta znajduje się w centrali DPD w Warszawie (02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 -
Centrala); na żądanie Zleceniodawcy kopie umowy są udostępniane do wglądu we
wszystkich oddziałach DPD.

2. Zleceniodawca, zlecając usługę DPD, stwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami
umowy ubezpieczeniowej i akceptuje je jako obowiązujące w świadczonej usłudze.

3. DPD ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub
uszkodzenie przesyłki, przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do wartości
deklarowanej nie większej niż wartości rzeczywista. Do odpowiedzialności za utratę, ubytek
lub uszkodzenie przesyłek o szczególnej wartości, o których mowa powyżej w §5 ust. 2, mają
zastosowanie przepisy art. 788 §3 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność DPD z tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu polegającej na utracie korzyści,
zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich,
ograniczona jest zgodnie z art. 83 ust. 1 Prawa przewozowego do podwójnej kwoty
przewoźnego. Jeżeli DPD świadczy usługi do których znajduje zastosowanie Prawo
pocztowe odpowiedzialność DPD za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich usług
jest ponoszona zgodnie i w granicach określonych w art. 88 ust. 4 i 5 Prawa pocztowego. W
celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze Warunki nie ustanawiają korzystniejszego poziomu
odpowiedzialności lub odszkodowania niż przewiduje to Prawo pocztowe.

§16.
Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu DPD, DPD przysługuje prawo zastawu na
niej celem zabezpieczenia należności DPD, w szczególności należnego wynagrodzenia DPD
oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, oraz
wszelkich uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn
leżących po stronie nadawcy lub adresata.

§17.
W przypadku odmowy zaspokojenia przez Odbiorcę lub Zleceniodawcę wierzytelności
zabezpieczonych zastawem, DPD otwiera komisyjnie przesyłkę i przystępuje do sprzedaży jej
zawartości.

1) niezwłocznie – w przypadku rzeczy łatwo psujących się, lub ze względu na swe właściwości
nie nadających się do dłuższego przechowywania;

2) w pozostałych przypadkach - po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Odbiorcy
lub Zleceniodawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki.

§18.
DPD nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przewozu , jeżeli nie można przypisać DPD winy, a w szczególności jeśli:
a) przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze
lub miejscowości odbiorcy);
b) adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy);
c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy wysyłaniu;
d) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu;
e) odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi zapłaty opłat za
przesyłkę lub wpłacenia kwoty pobrania);
f) zaistnieją przypadki wskazane w § 6 ust. 1;
g) zaistnieje siła wyższa, m. in. trudne warunki pogodowe (niskie temperatury, mgła, duże
opady śniegu, gołoledź itp.), strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary itp.

§19.
1. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:
a) zaistnieją przypadki wskazane w § 6 ust. 1;
b) przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie DPD, w trakcie świadczenia usługi;
c) przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Zleceniodawcy z powodu braku lub
błędnego adresu Zleceniodawcy;
d) przesyłka została nieopłacona lub opłacona w kwocie niższej niż należna, a Zleceniodawca
lub Odbiorca odmówi uiszczenia opłaty lub różnicy w opłacie.

2. Usługi do których znajduje zastosowanie Prawo pocztowe mogą zostać uznane za
nienależycie wykonane w przypadku uszkodzenia, ubytku przesyłki lub niedostarczenia przesyłki
w gwarantowanym terminie z winy DPD oraz w przypadkach określonych bezwzględnie
obowiązujących przepisach prawa a za niewykonane w przypadku utraty przesyłki.

§20.
1. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście
przewozowym w obecności przedstawiciela DPD. Wymagane jest podanie daty i godziny
doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela
DPD). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę
przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.

2. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym
w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez
zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń
przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę do DPD nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia
przesyłki.

§ 21.
1. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem,
uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Centrala DPD. W odniesieniu do reklamacji
dotyczących pocztowych przesyłek kurierskich zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
pocztowe, W takiej sytuacji przepisy niniejszego paragrafu stosuje się, o ile nie pozostają
one w sprzeczności z ustawą Prawo pocztowe.

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Zleceniodawca;
b) Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do
dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c i d;
c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący
jednocześnie konsumentem
d) Odbiorca, gdy przesyłka do której zastosowanie mają przepisy Prawa pocztowego
zostanie mu doręczonazwani dalej Reklamującym.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku, utraty lub uszkodzenia, jak również
związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie:
a) w odniesieniu do pocztowej usługi kurierskiej - nie później niż w terminie 12 miesięcy od
dnia nadania pocztowej przesyłki kurierskiej
b) w odniesieniu do pozostałych przesyłek – nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od
dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, o którym mowa
w §20 ust. 2.
Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia
jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.

4. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków
poniesionych przez DPD z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w ustępie 3, reklamacje nieścisłe lub
niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę
nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
b) tytuł reklamacji;
c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
# w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek
szczególnie wartościowych) lub
# kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób
uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub
# faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została
wykonana ;
d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
e) udokumentowaną kwotę roszczenia, dane rachunku bankowego na który ma zostać
przekazana kwota odszkodowania;
f) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
g) wykaz załączonych dokumentów;
h) kopie protokołu szkody sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub
Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub
uszkodzenia przesyłki;
i) podpis Reklamującego,
j) dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez
pełnomocnika Reklamującego.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji Centrala lub Ubezpieczyciel w imieniu DPD w terminie 30 dni od
otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o
uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych
przypadków powiadomienie zawiera:
a) określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania
oraz termin jej przekazania;
b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub
całości roszczeń Reklamującego.

8. Odszkodowania przekazywane są przelewem na konto bankowe wskazane w reklamacji.
Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych,
przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec DPD.

9. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy
uznania reklamacji przez DPD lub Ubezpieczyciela w imieniu DPD, albo niezapłacenia
dochodzonej należności:
a) w odniesieniu do usług pocztowych - w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji,
b) w odniesieniu do innych usług - w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej
reklamacji,

§ 22
1. W odniesieniu do usług pocztowych spór cywilnoprawny między Zleceniodawcą,
Odbiorcą a DPD może być zakończony polubownie w drodze postępowania
mediacyjnego.

2. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w Prawie
pocztowym.

3. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a DPD może być
także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy
Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800)

§23.
Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich placówkach
zamiejscowych DPD oraz są opublikowane na stronie internetowej:
www.dpd.com.pl.
Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki
DPD.

§ 24
Niniejsze Warunki nie dotyczą konsumentów, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
stanowią inaczej.
Niniejsze Warunki świadczenia usług wchodzą w życie z dniem 01.07.2013 r.

 

 

 

 

TOWARY zabronione w obrocie międzynarodowym


Towary zabronione (DPD Polska nie przyjmuje do transportu):

 

 

 

 

 


Towary objęte restrykcjami:

 

 


Towary zabronione (Teansport do Wielkiej Brytanii):

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Regulaminy znajdują się na stronie interntowej DPD Polska: http://www.dpd.com.pl


U nas najtaniej !

Mając codziennie kontakt z naszymi klietami tworzymy naszą ofertę w oparciu o Wasze sugestie i potrzeby.


Ceny przesyłek o wadze powyżej 30kg uzgadniamy z każdym Klientem indywidualnie. Informacje o przesyłcę prosimy składać korzystająć z formularza wyceny lub telefonicznie.specjalny formularz.


Po otrzymaniu zapytania skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to bedzie możliwe. Żadno zapytanie nie zostanie bez odpowiedzi.

FAQ

Jest to miejsce gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Live Pomoc
Sprawdź naszą ofertę:

» Paczki, przesyłki, kurier

» Przesyłki Premium

» Motocykle, Skutery, Sprzęt sportowy

» Sprzęt AGD, RTV, meble itp.

» Transport palet na terenie Europy

» Przeprowadzki na terenie UE

» Ubezpieczenia i certyfikaty

Dane kontaktowe:
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

W soboty od 10:00 do 13:00
Niedziele i Święta nieczynne

Telefon UK: +44 790 782 01 40
Telefon PL: +48 508 384 917
E-mail: office@transtoke.co.uk
Copyright ® 2010-2022 TRANStoke
Tagi: Przesyłki Polska - Anglia, Anglia - polska, paczki, przeprowadzki, usługi transportowe, kurier